Dzisiaj otwarte: 10:00-21:00

Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych użytkowników strony www.matarnia.parkhandlowy.pl („Użytkownicy”) jest spółka Giarole sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Grzybowska 2/29, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000973728, NIP: 5252909623, REGON: 522132134 („Centrum”).

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Centrum w związku z prowadzeniem niniejszej strony internetowej, w tym prowadzeniem korespondencji z Użytkownikami i organizacją konkursów za pośrednictwem strony internetowej, w tym rozpatrywaniem zgłoszeń w procedurach reklamacyjnych. Ponadto, Centrum może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w związku z realizacją swoich prawnie uzasadnionych interesów: dochodzeniem roszczeń lub obroną praw.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku organizacji konkursów, brak podania danych osobowych może uniemożliwić przeprowadzenie i rozstrzygnięcie danego konkursu.

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez czas prowadzenia strony internetowej lub do momentu usunięcia wpisów przez Użytkownika lub Centrum. Dane pozyskiwane na potrzeby organizacji konkursu są przetwarzanie przez czas trwania konkursu oraz przez 5 lat od jego zakończenia. Dane osobowe Użytkowników zostaną lub mogą zostać przekazane dostawcom usług technicznych lub organizacyjnych oraz usług prawnych i doradczych, z których Centrum korzysta w związku z prowadzeniem niniejszej strony internetowej, tj. w szczególności zarządcy nieruchomości Parku Handlowego Matarnia w Gdańsku, firmom marketingowym i informatycznym, kancelariom prawnym i podatkowym, firmom kurierskim i pocztowym.

Przetwarzanie danych osobowych przez Giarole sp. z o. o., nie obejmuje automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania. Giarole sp. z o. o., nie przekazuje danych Użytkowników do państw trzecich (poza obszar EOG).

Użytkownikom strony internetowej przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, Użytkownicy mogą wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych lub żądać ich przeniesienia.

Swoje uprawnienia określone powyżej, Użytkownicy mogą realizować kontaktując się z Giarole sp. z o. o., poprzez profil www.facebook.com/matarnia.parkhandlowy oraz pod adresem: ul. Grzybowska 2/29, 00-131 Warszawa lub rodo@matarnia.parkhandlowy.pl

Jeżeli Centrum przetwarza dane osobowe niezgodnie z obowiązującymi przepisami, Użytkownikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Niniejsza informacja dotyczy wyłącznie przetwarzania danych Użytkowników przez Centrum i nie obejmuje działań podejmowanych przez portal Facebook i jego właścicieli.